• مهارت های زندگی

شامل مقدمات آشپزی، خیاطی، بافتنی و کارهای دستی

مهارت های زندگی نقشی مهم و اساسی و غیر قابل انکار در زندگی کودکان دارند از جمله:

  1. پرورش عزت نفس و خودکارآمدی
  2. روبرو شدن با مسائل روزانه زندگی در حوزه روانی، اجتماعی و بهداشتی
  3. افزایش همدلی، خوآگاهی، ارتباط مؤثر و توانایی حل مسئله
  4. ایجاد فرصت مناسب یادگیری و گسترش و تعمیم آموخته های قبلی