تسلیم نشوید قبل از اینکه به موفقیت برسید.

وقتی می کوشید به هدفتان برسید،همواره باید این را بدانید که موفقیت خیلی نزدیکتر از آن است که فکرش را می کنید.

آن زمان می توانید احساس کنید که در چند قدمی شما ایستاده است.

کلید راه این است که دلسرد نشوید و همینطور به جلو بروید.

پشتکار یعنی مواجه شدن با ترس ها بدون اینکه تسلیم شوید.

اغلب انسان ها قبل از اینکه به موفقیت برسند،دست از تلاش برمی دارند و در دقایق پایانی بازی را رها می کنند.